Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα την πόλη της Αθήνας και διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΚΕ». Αποτελεί νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων και την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό και όπου αυτό απαιτείται ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC ASSOCIATION OF VETERAN BASKETBALL PLAYERS».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
  2. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη αθλητικών, σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των βετεράνων καλαθοσφαιριστών – καλαθοσφαιριστριών και φιλάθλων ή με κάθε τρόπο και μέσο μέσα στα πλαίσια του αθλητικού πνεύματος διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας καθώς προπάντων η διάδοση της αθλητικής ιδέας μέσα σε κλίμα πολιτιστικής και πνευματικής εξύψωσης των μελών.
  3. Η υλοποίηση και η επεξεργασία προγραμμάτων για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του βετερανισμού την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος, την προσέλκυση των βετεράνων στον αθλητισμό και δη στην καλαθοσφαίριση γενικότητα την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών μας μέσα από τον αθλητισμό και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμοδίους φορείς και το αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργείο, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ), καθώς επίσης και με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς παλαιμάχων του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι FIMBA, FIBA, FIBA EUROPE κλπ.

  1. Η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, η ανάδειξη του φιλάθλου πνεύματος, της αθλητικής δεοντολογίας και του ευ αγωνίζεσθε σε αθλητικούς και άλλους μαζικούς και κοινωνικούς χώρους.
  2. Η ηθική και υλική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων μελών του Συλλόγου και γενικά όλων των εχόντων ανάγκη καλαθοσφαιριστών.
  3. Η οργάνωση αγώνων, τελετών, εκδρομών, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων και ημερίδων προς ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου αφ’ ενός και του αθλητικού πνεύματος αφ’ ετέρου των μελών του Συλλόγου.
  4. Η δημιουργία εντευκτηρίου (λέσχης) και Μουσείου του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
  5. Η έκδοση εντύπου και η δημιουργία ιστοσελίδας (Site) που θα προβάλλει το πνεύμα και τον σκοπό του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Ο σκοπός αυτού του Σωματείου θα επιδιωχθεί και θα εκπληρωθεί με:
α) Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αγώνων εκδηλώσεων, αγώνων καλαθοσφαίρισης, εκδρομών, κατασκηνώσεων.
β) Φυσιολατρών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων.
γ) Με την επικοινωνία του με τις αντίστοιχες Διεθνείς Ομοσπονδίες & Συνδέσμους που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τη συνεργασία μαζί τους στην διοργάνωση αθλητικών αγώνων καλαθοσφαίρισης και με γενικότερη παρέμβαση στα αθλήματα του βετερανισμού. Επίσης σε περίπτωση υπαρχόντων συλλόγων βετεράνων θα γίνεται επαφή μαζί τους για συνεργασία ή ένταξη στο Σύλλογο μας, δ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση, την επιμόρφωση των γυμναστών, των παρατηρητών και των προπονητών καθώς και με τη συμμετοχή σε όλα τα αγωνιστικά οργανωτικά και αθλητικά ζητήματα.
ε) Τη διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα που αφορούν τον βετερανισμό και τον αθλητισμό γενικότερα.
στ) Τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους και πτυχιούχους νέους καλαθοσφαιριστές προς ολοκλήρωση των σπουδών τους, η δημιουργία ταινιοθήκης και βιβλιοθήκης ειδικευμένης σε αθλητικά θέματα και ειδικότερα στην καλαθοσφαίριση.
ζ) Δημιουργία παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συμμετοχή παλαιών αθλητών και αθλητριών καλαθοσφαίρισης της περιοχής, οι οποίοι θα φροντίζουν, πλαισιούμενοι και από τοπικούς παράγοντες αλλά και φίλους του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και την προώθηση του αθλήματος και θα προσπαθούν και για την εξάλειψη φαινομένων βίας από τα γήπεδα.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι όσοι από τους άντρες καλαθοσφαιριστές και γυναίκες καλαθοσφαιρίστριες που έχουν αποχωρήσει από την ενεργό αθλητική δραστηριότητα. Όλα τα μέλη του συλλόγου πρέπει να ήταν σε αθλητικά αναγνωρισμένα σωματεία της δύναμης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) από της ιδρύσεως της και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ)
Περί της εγγραφής μέλους στο Σύλλογο, αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ενδιαφερομένου, με τη σύμφωνη γνώμη και πρόταση δύο (2) μελών. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. μπορεί ο αιτών, να προσφύγει στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που θα αποφασίσει οριστικά περί παραδοχής ή όχι της αιτήσεως του αιτούντος σαν μέλος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ και ΦΙΛΟΙ

5.1 Το Δ.Σ. του Συλλόγου, μπορεί να ανακηρύσσει σαν επίτιμα μέλη αυτού, οιονδήποτε Έλληνα ή ξένο που θα προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον Σύλλογο και γενικότερα στον αθλητισμό. Τα μέλη αυτά εγγράφονται στο Μητρώο ιδρυτών, τακτικών και επίτιμων μελών στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία αυτών, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα. Όλα τα επίτιμα μέλη προσκαλούνται απαραίτητα σε κάθε επίσημη τελετή του Συλλόγου και λαμβάνουν κατ’ αυτήν τιμητική θέση με φροντίδα του Δ.Σ.
5.2 Το Δ.Σ του Συλλόγου μπορεί να ανακηρύσσει σαν φίλους του Συλλόγου, φιλάθλους οι οποίοι ήταν πάντοτε κοντά στις αθλητικές υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων και των Ελληνικών Σωματείων του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης ,αλλά και κάθε πρόσωπο το οποίο συμβάλλει οικονομικά αλλά και με κάθε πρόσφορο τρόπο στην ενίσχυση του Συλλόγου και στην προσπάθεια προώθησης των σκοπών του .

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Α) Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση:
1) Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
2) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ του Συλλόγου.
3) Να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις προς το Σύλλογο οικονομικές υποχρεώσεις τους, ευθυνόμενα και μετά την τυχόν διαγραφή ή παραίτησή τους, για τις εντός του εξαμήνου της διαγραφή ή παραιτήσεως υποχρεώσεώς τους.
Β) Τα τακτικά μέλη έχουν δικαιώματα:
1) Να μετέχουν των συγκεντρώσεων και των άλλων εκδηλώσεων του Συλλόγου και να απολαμβάνουν των ωφελημάτων από την δράση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΛΟΓΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Α) Λόγοι διαγραφής Μέλους είναι:
1) Ενέργειες ή παραλήψεις που δηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς το αθλητικό πνεύμα, προς την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου ή βλαπτική των συμφερόντων και των σκοπών αυτού.
2) Ενέργειες ή παραλήψεις που συνιστούν παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ του Συλλόγου καθώς και των διατάξεων της περί Σωματείων Νομοθεσίας.
3) Η καταδίκη σε θάνατο ή κάθειρξη για οποιοδήποτε αδίκημα και η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία.
4) Η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους που θα διατυπώνεται έγγραφα προς το Δ.Σ. και
5) Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της προς τον Σύλλογο εξαμηνιαίας συνδρομής επί έναν και περισσότερο χρόνο.
Β) Διαδικασία διαγραφής Μέλους:
Για την διαγραφή μέλους από το μητρώο του Συλλόγου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό το Δ.Σ., αφού προηγούμενα το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος κληθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να απολογηθεί έγγραφα για τις αποδιδόμενες σε αυτό κατηγορίες. Μετά την απολογία η την πάροδο της προθεσμίας προς απολογία κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου, το ΔΣ αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων σε συνεδρίαση μελών, περί της διαγραφής του ή όχι εκ του Συλλόγου.
Η απόφαση περί διαγραφής μέλους γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος, το οποίον μπορεί να προσφύγει ενώπιον της επομένης Τακτικής ή Έκτακτης ΓΣ η οποία εξετάζει, εκ νέου, την υπόθεση και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για τη διαγραφή του ή όχι εκ του Συλλόγου.
Κατά της αποφάσεως της ΓΣ περί διαγραφής μέλους εκ του Συλλόγου ή της Διοικήσεως αυτού για πειθαρχικούς λόγους, δύναται να ασκηθεί υπό του θιγόμενου προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του ΑΚ.
Γ) Επανεγγραφή μέλους
Το Δ.Σ δύναται να εγκρίνει την επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε για καθυστέρηση συνδρομών υπό τον όρο τούτο το μέλος να καταβάλει το σύνολο ή μέρος των συνδρομών των σχετικών προς το μέχρι της επανεγγραφής διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος διατηρεί τουλάχιστον τα παρακάτω βιβλία:
– Μητρώο Ιδρυτικών, Τακτικών, Επίτιμων Μελών και Φίλων
– Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ
– Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων των μελών
– Εισπράξεων και πληρωμών
– Κινητής και ακίνητης περιουσίας
Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σωματείο – σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 13-17 μέλη, συγκροτούμενο από τον Πρόεδρο, 4 Αντιπροέδρους, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Ταμία και τέσσερα έως οκτώ μέλη και η θητεία του είναι τριετής.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναπληρωματικά εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών από την Γενική Συνέλευση ανά τρία (3) χρόνια, δια μυστικής ψηφοφορίας και από ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τα υποψήφια μέλη.
Θεωρούνται επιτυχόντες εκείνοι οι οποίοι πήραν την πλειοψηφία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση συγκαλούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους από το μέλος, το οποίο πλειοψήφησε και μεταξύ τους σε μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Ταμία και αναπληρωτή Ταμία. Μετά τη λήξη της θητείας κάθε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα της επανεκλογής του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εκτάκτως όποτε θα παρουσιαστεί ανάγκη η το ζητήσουν πέντε μέλη με αίτησή τους στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα τα οποία πρόκειται να συζητηθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία (εκτός από προσωπικά θέματα) και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο σύμφωνα προς τους Νόμους και το Καταστατικό και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων τα οποία αφορούν το Σωματείο και αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα το οποία αφορά το Σωματείο, εκτός εκείνων τα οποία είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερούν την
καταβολή εισφορών ενός έτους, αντικαθίστανται με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατά σειρά επιλαχόντες, αφού προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση.
Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή αντικαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι ισόχρονος μετά του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται ανά τριετία με το σύστημα της απλής αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Ταμειακώς Τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών από την εγγραφή ή επανεγγραφή τους πλην των ιδρυτικών μελών του σωματείου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.
Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών δύνανται να λάβουν χώρα και την ημέρα των αρχαιρεσιών από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Εκλεγμένοι θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι έλαβαν τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Από αυτή ορίζονται τα Τακτικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εννέα πρώτο κατά σειρά επιτυχίας και για την Ελεγκτική επιτροπή οι τρεις πρώτοι.
Ίσος αριθμός μελών με εκείνα του διοικητικού συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής θεωρούνται επιλαχόντα.
Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας.
Κάθε εκλογέας μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας και αφού διαπιστωθεί από τον έλεγχο του μητρώου των μελών εάν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ψηφίζει και αναγράφεται στον τηρούμενο πίνακα ψηφισάντων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των ψηφισάντων μελών προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και τηρεί για τον σκοπό αυτό πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή καθορίζουσα συγχρόνως και τη σειρά των επιλαχόντων αναλόγως του αριθμού των ψήφων.
Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικώς με την διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον καθορισμό σειράς των επιτυχόντων.
Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδεται με όλα τα συναφή έγγραφα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου δια αποδείξεως.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο στα δικαστήρια και γενικά ενώπιον όλων των κρατικών αρχών, υπηρεσιών, οργανισμών δημοσίων ή ιδιωτικών, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές του σωματείου, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίνει το λόγο σε όσους το ζητήσουν και τον αφαιρεί σε περίπτωση εκτροπής, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ο Β Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες στους Αντιπροέδρους.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει το μητρώο των Μελών, φυλάσσει αυτό, τα Αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Διαχειρίσεως σε συνεργασία με τον Ταμία συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων, και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως.
Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Γραμματέας και θα συνυπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες έχουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του τις ετήσιες εισφορές των Μελών και όλα γενικώς τα έσοδα του σωματείου.
Ενεργεί κάθε πληρωμή συντάσσοντας τα σχετικά εντάλματα για τα οποία έχει λάβει έγκριση δαπάνης έως του ποσού 1,000 ευρώ στα πλαίσια του Προϋπολογισμού που έχει υποβάλει το Δ.Σ. και έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Για πληρωμές άνω των 1000 ευρώ για τις οποίες θα έχει λάβει την σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα απαιτείται εκτός από την υπογραφή του και άλλη μία υπογραφή από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη του Δ.Σ. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αναπληρωτής Ταμίας. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνει την πληρωμή της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο ταμίας είναι υπόλογος και έχει Αστική και Ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή άνευ εντάλματος.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε ένα εκ των Υποκαταστημάτων των ανεγνωρισμένων Τραπεζών έχων δικαίωμα όμως να κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι χίλια ευρώ (1.000€) για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες γίνεται από τον Ταμία κατόπιν ειδικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάττει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Μηνιαίος Απολογισμός στην πρώτη μετά την λήξη του Συνεδρίου του Δ.Σ.
Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται προς το άρθρο αυτό και δεν εκτελεί τα οριζόμενα σ’ αυτό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι συνελεύσεις απαρτίζονται από τα τακτικά μέλη του σωματείου, διακρίνονται σε δε τακτικές και έκτακτες.
Για τη συμμετοχή μέλους τακτικού στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου πρέπει αυτό να έχει εκπληρώσει τις εκ του παρόντος καταστατικού απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται το σωματείο καθ’ έκαστο έτος άπαξ και στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31η Μαρτίου. Στις Τακτικές Συνελεύσεις το Σώμα εγκρίνει με απόφασή του:

α) Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
β) Τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου.
γ) Την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
Εκτάκτως το Σωματείο συνέρχεται σε Γενική Συνέλευση προκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οσάκις λόγω της φύσεως του θέματος καθίσταται αδύνατη η λήψη απόφασης από αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον υποβληθεί αίτηση από τα μέλη τα οποία εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των τακτικών μελών, ο δε Πρόεδρος του Σωματείου στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται επί ποινή απαραδέκτου αυτής, τα θέματα για τα οποία θ’ αποφανθεί η Γενική Συνέλευση εις δε την Τακτική Συνέλευση υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση των πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Ισολογισμός και ο προϋπολογισμός εκάστου έτους.
Των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προηγείται πρόσκληση του Προέδρου, προς πάντα τα μέλη, διενεργούμενη προ δεκαπέντε (15) ημερών τουλάχιστον, για τις τακτικές και πέντε (5) ημερών για τις έκτακτες. Επίσης, δημοσιεύσεις για την σύγκλιση της Συνέλευσης προ είκοσι (20) ημερών σε Αθηναϊκές εφημερίδες. Η Πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Οι ΓΣ έχουν απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτές το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνόλου των μελών συν ένα, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν στην πρώτη ΓΣ δεν υπάρξει απαρτία, γίνεται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, κατά την αυτή ώρα, άνευ άλλης προσκλήσεως, οπότε και τελεί εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, με εξαίρεση της περίπτωσης κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση περί διαλύσεως του σωματείου ή τροποποίησης του καταστατικού του, οπότε και απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον του αριθμού των μελών, και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Οι αποφάσεις των συνελεύσεων του Σωματείου λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών, αν το αποφασίσει η ΓΣ, εκτός από εκείνα τα θέματα για τα οποία χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Παρερχόμενης δε μίας ώρας από της ορισθείσης και μην υπάρχοντος του ανωτέρω αριθμού μελών, συνέρχεται σε Συνέλευση το σωματείο μετά οκτώ (8) ημέρες και κατά την αυτή ώρα, άνευ άλλης προσκλήσεως, οπότε και τελεί εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται, με εξαίρεση της περίπτωσης κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση περί διαλύσεως του Σωματείου ή τροποποιήσεως του Καταστατικού, οπότε και απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον του αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Δεν επιτρέπεται η παράσταση των μελών με αντιπρόσωπο κατά τις συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το Διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός συντάσσονται στο τέλος εκάστου διαχειριστικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα επιβλέπει εάν αυτές συμφωνούν προς τις διατάξεις του Νόμου του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και ελέγχει το ταμείο.
Συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει δια μέσου του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.
Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρό της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή κρατά βιβλίο πρακτικών όπου καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της όσον αφορά τους ελέγχους και τις εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τακτικοί: τακτικοί πόροι του συλλόγου είναι η εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής των μελών εξ είκοσι (20) ευρώ και η ετήσια συνδρομή αυτών εκ τριάντα (30) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά είναι δυνατόν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.
Έκτακτοι: έκτακτοι πόροι του συλλόγου είναι, οι προς αυτόν έκτακτες

εισφορές των μελών (κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, οι οποίες όμως δεν είναι υποχρεωτικές για τα μέλη), οι δωρεές, οι χορηγίες , οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, οι τόκοι των κεφαλαίων και γενικά κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου αποφασίζεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών στις ΓΣ που συγκαλείται ειδικά προς τον σκοπό αυτό υπό του Δ.Σ.
Η πρόσκληση περί συγκλίσεως καταστατικής ΓΣ πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τις τροποποιούμενες διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Διάλυση του σωματείου επέρχεται στις προβλεπόμενες στο Νόμο περιπτώσεις και εκούσια. Για την εκούσια διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των τακτικών μελών (ταμειακώς εντάξει) και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Διαλυομένου του συλλόγου τίθεται ούτος υπό εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενος μόνο για τον σκοπό της εκκαθαρίσεως.
Μετά της περί διαλύσεως του συλλόγου αποφάσεως της, η ΓΣ, αφ’ ενός μεν αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του συλλόγου, αφ’ ετέρου δε εκλέγει εκ των μελών του τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά πλειοψηφία αποφασίζοντες και ενεργούντες, κάνουν την εκκαθάριση της περιουσίας κατά νόμο.
Στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται απόφαση της ΓΣ περί της τύχης της περιουσίας του συλλόγου, αυτή περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προς τον σκοπό ενίσχυσης των αθλητών.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΦΙΛΟΙ-ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

Δωρητές, Ευεργέτες και χορηγούς δύναται να αγορεύει το ΔΣ τους δωρίζοντας προς τον σύλλογο χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αναλόγου αξίας. Φίλοι ανακηρύσσονται οι δωρίζοντες χρηματικό ποσό από 500 ευρώ – 3.000 ευρώ ή αντικείμενα αντίστοιχης αξίας. Δωρητές, οι δωρίζοντες από 3.000 ευρώ – 50.000 ευρώ ή αντικείμενα αντίστοιχης αξίας. Ευεργέτες οι δωρίζοντες από 50.000 ευρώ και άνω ή αντικείμενα αντίστοιχης αξίας.
Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα φέρουσα γύρωθε την επωνυμία του με τα χαρακτηριστικά στοιχεία ΣΠΑΚΕ και κάτωθεν μια σφαίρα καλαθοσφαίρισης όπως επίσης και μία μπασκέτα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο καταστατικό θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρούν οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος της.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων των σχετικών περί σωματείων του Αστικού Κώδικα, η δε ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος σε περίπτωση κάποιας ασάφειας υπόκειται στο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι εννέα (29) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα παμψηφεί από την Γενική Συνέλευση και θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 17/2/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ