Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Σ.Π.Α.Κ.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ισχύοντος
Καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 15 / 1 / 2019,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την 3 η Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα
τελετών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, επί της οδού Κηφισίας χχχ και ώρα ενάρξεως την
10:00 π.μ.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  1. Απολογισμός δράσης απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Ψήφιση δύο προτεινομένων τροποποιήσεων του Καταστατικού που αναφέρονται στην διάρκεια
  6. θητείας του Προέδρου και του Δ.Σ.
  7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  8. Αρχαιρεσίες
  9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για μέλη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται πριν από
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την Γ.Σ δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 28/1/2019.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του
ισχύοντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 3 / 2 / 2019, στον ίδιο χώρο και
ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των ταμειακώς τακτοποιηθέντων με δικαίωμα ψήφου των παρευρισκομένων μελών.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την
συνδρομή τους.

Για το ΔΣ του σωματείου

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Posted in Ανακοινώσεις.